Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Chính-sách của website về sự-riêng-tư của người-xem

Website này không yêu-cầu người-xem cung-cấp và cũng không thu-thập bất-cứ thông-tin nào về người-xem.

Tuy-nhiên, website này có hiện quảng-cáo từ Google Adsense, và Google Adsense có gửi cookies đến web browser của người-xem để ghi-nhận sự quan-tâm của người-xem đến website này nhằm hiện những quảng-cáo thích-hợp với riêng từng người.
Người-xem có thể yêu cầu Google Adsense ngừng gửi cookies đến web browser của mình bằng cách chọn trong trang Ads Settings.


Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.