Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Giới-thiệu website LêHBội

Tổng-quát

Đây là trang-web cá-nhân của Lê Hồng Bội, nơi chia-sẻ những kiến-thức-quản-lý tài-chính-gia-đình, kinh-nghiệm sử-dụng máy-tính và vài thứ trong cuộc-sống
Đặc-biệt nhất là công-cụ tính lộ-trình-tài-chính tối-ưu cho suốt cuộc-đời. Mỗi người đều tự tính được tổng-số tài-sản cần có ở mỗi thời-điểm trong suốt cuộc-đời, và cách tích-luỹ để có số tài-sản đó.

Các nội-dung nổi-bật của website:

Những điều NÊN và KHÔNG NÊN

Bài MỚI: Thời đại Internet có nhiều dịch vụ tiện lợi mới xuất hiện, kèm theo rủi ro khi dùng những dịch vụ đó. Những điều NÊN và KHÔNG NÊN làm để thêm lợi ích và bớt rủi ro.

Tự làm cloud storage server

Dùng một máy-tính cũ và yếu làm một cloud storage server cho cá-nhân hoặc nhóm ít người như gia-đình với dung-lượng-lưu-trữ tuỳ theo nhu-cầu, từ vài trăm GB trở lên đến vài TB.

Bảo-vệ tài-sản-số

Tìm-hiểu kỹ hơn về những loại tài-sản trong thời-đại số-hoá, những rủi-ro làm mất những tài-sản đó, và những cách bảo-vệ tài-khoản-ngân-hàng và tài-khoản-dịch-vụ-online, và cách chuyển-giao tài-sản-số lại cho người khác.

Tiền-mật-mã Pi

Giới-thiệu tiền-mật-mã cho mọi người: Pi.
Một loại tiền-mật-mã mà mọi người trên toàn thế-giới đều dùng được một cách dễ-dàng.

Tính hiệu-quả khi đầu-tư

So-sánh hiệu-quả các vụ đầu-tư từ năm 2002 của tôi.
Hiệu-quả của việc đầu-tư được tính bằng tốc-độ tăng tài-sản chứ không phải lượng tài-sản tăng thêm.

Gửi ngân-hàng hay quỹ-đầu-tư

So-sánh lợi-nhuận của gửi tiết-kiệm và quỹ-đầu-tư.
Gửi ngân-hàng ngắn-hạn và gửi quỹ-đầu-tư dài-hạn là thích-hợp nhất.


Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc http://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.