Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Những kiến-thức hữu-ích cho mọi-người

Ổn-định cuộc-sống và làm-giàu một cách chắc-chắn

Mọi-người đều có-thể làm-giàu một cách chắc-chắn và dễ-dàng. Mỗi-người cần phải đủ giàu để có-thể ăn-xài suốt 30 năm cuối đời mà không cần phải làm-việc để kiếm-tiến, vì lúc đó có muốn làm cũng không có đủ sức mà làm. Người xưa có câu "Miệng ăn, núi lở", số tiền để ngồi không ăn-xài suốt 30 năm lớn như một núi tiền. Giả sử vào năm 25 tuổi bạn tiêu mười triệu đồng mỗi tháng. Với mức trượt giá khoảng 7%/ năm, 35 năm sau, bạn phải có 25-30 tỉ đồng khi về hưu để đủ sống đến cuối đời. Ba chục tỉ đồng thật-sự là một núi tiền. Làm thế nào để có núi tiền đó đúng vào năm 60 tuổi?
Ba chục tỉ đồng có phải là giàu không? Chúng-ta cần hiểu rõ thế-nào là giàu và từ-đó khẳng-định làm-giàu không khó.
Có nhiều cách để trở-nên giàu-có, nhưng đối-với đa-số người-thường trong xã-hội thì chỉ có một cách để trở-nên giàu-có là chi-tiêu ít hơn số-tiền-kiếm-được và đầu-tư tích-luỹ từ-từ.
Đa-số người-thường trong xã-hội kiếm-tiền bằng cách bán-sức-lao-động (chân-tay hay trí-óc). Một số ít người biết cách-quản-lý-đồng-tiền, làm cho nó sinh-lợi nhanh thì làm chủ.
Tuỳ-theo tài-quản-lý của người-chủ, số-tiền tối-đa người đó có thể quản-lý để sinh-lợi rất khác nhau, số-tiền lớn quá mức đó sẽ không được sinh-lợi tốt, thậm chí có thể bị lỗ.
Ví-dụ: một người-chủ-tiệm-tạp-hoá quản-lý được một tiệm với số vốn một trăm triệu đồng, nếu giao cho người đó một tỷ đồng, người đó không-thể quản-lý tốt mười tiệm-tạp-hoá, sẽ làm thất-thoát và thua-lỗ.
Ví-dụ khác: một giám-đốc quản-lý hiệu-quả số vốn mười tỉ đồng, nhưng khi được giao một trăm tỷ đồng sẽ đem đầu-tư không đúng chỗ gây thua-lỗ.
Một trường-hợp thua-lỗ đã xảy-ra là The KAfe.
Không-thể quản-lý một số-tiền quá lớn nhưng mỗi-người đều cần phải có một khối-tài-sản hàng chục tỉ đồng lúc về-hưu. Làm-thế-nào để cho khối-tài-sản đó sinh-lợi? Đó là đầu-tư. Rất nhiều người cho rằng đầu-tư là một việc gì rất lớn và khó, họ không nên nghĩ đến nó. Thật ra đầu-tư bắt-đầu từ việc đơn-giản nhất là gửi tiết-kiệm ở ngân-hàng và tiếp-theo là những việc hiện-đại hơn.

Bên-cạnh việc tích-luỹ làm gia-tăng tài-sản mỗi-người còn phải bảo-vệ tài-sản đó trước những việc bất-ngờ không-mong-muốn.

Để tích-luỹ tài-sản vài chục tỉ đồng trong một thời-gian dài vài chục năm trong khi tích-luỹ mua nhà, cho con… mỗi người cần một lộ-trình rõ-ràng, phần-mềm-máy-tính KHTC sẽ giúp bạn vạch-ra và điều-chỉnh lộ-trình theo những biến-động trong suốt thời-gian dài đó.

Các bài khác trong cùng mục này


Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.