Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Nhiệt độ suốt ngày ở Sài Gòn

Dùng máy camcorder Sony quay nhiệt kế-ẩm kế đặt ngoài trời xem nhiệt độ và độ ẩm tương đối thay đổi trong hơn 30 giờ liền từ lúc 6 giờ sáng ngày 3 Tháng Giêng 2008. Nhiệt độ tăng thì độ ẩm giảm và ngược lại.

Nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ là 28℃, độ ẩm lúc đó là 53%. Sau 0 giờ, nhiệt độ ít thay đổi quanh 25℃, nhưng độ ẩm tăng nhanh từ 73% lên 80%.

YouTube