Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Fax file PDF/PS từ Linux qua faxmodem

Cài đặt:
Ghostscript, mgetty, mgetty-sendfax, mgetty-viewfax.
Tạo file PS có chữ Việt đủ dấu:
Dùng OpenOffice in ra file PS, dùng ggv để xem lại file PS
Đổi file PDF/PS ra file fax G3:
gs -sDEVICE=faxg3 -dBATCH -sOutputFile=file.g3 file.pdf
Xem lại trước khi gửi:
viewfax file.g3
Gửi đi:
/usr/sbin/sendfax -v -l ttyS0 phoneNo file.g3(s)
hoặc
faxspool phoneNo file.g3(s)

faxrunq