Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Fax file PDF/PS từ Linux qua faxmodem

Cài đặt:
Ghostscript, mgetty, mgetty-sendfax, mgetty-viewfax.
Tạo file PS có chữ Việt đủ dấu:
Dùng OpenOffice in ra file PS, dùng ggv để xem lại file PS
Đổi file PDF/PS ra file fax G3:
gs -sDEVICE=faxg3 -dBATCH -sOutputFile=file.g3 file.pdf
Xem lại trước khi gửi:
viewfax file.g3
Gửi đi:
/usr/sbin/sendfax -v -l ttyS0 phoneNo file.g3(s)
hoặc
faxspool phoneNo file.g3(s)

faxrunq
Các bài liên quan:
* Những kinh nghiệm khác

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.