Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Nợ M cố định

Trang tính Nợ-M-cố-định dùng để tính thời gian để trả góp hết nợ. Ví dụ bạn nợ 400 triệu đồng với lãi suất 18% trên dư nợ giảm dần, mỗi tháng bạn trả góp được bảy triệu đồng thì bạn cần khoảng 10 năm để trả hết nợ.

Gõ số tiền nợ vào ô B2, lãi suất vay vào ô B3, số tiền góp hàng tháng vào ô B4. Chương trình sẽ tính ra số năm phải góp trong ô B5.

Khi số tiền góp B4 quá nhỏ so với số nợ B2, chương trình có thể báo lỗi khi tính ra số năm trả góp chừng 20 năm trở lên.

trở về trang Kế hoạch tài chính
Mọi ý kiến thảo luận xin ghi vào các trang: Twitter hoặc Facebook

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.