Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Nợ T cố định

Trang tính Nợ-T-cố-định dùng để tính số tiền trả góp hàng tháng để hết nợ sau một thời gian cố định. Ví dụ bạn nợ 400 triệu đồng, phải trả trong 15 năm với lãi suất 18%/năm trên dư nợ giảm dần, bạn sẽ phải trả góp mỗi tháng khoảng 6,3 triệu đồng.

Gõ số năm trả nợ vào ô B2, số tiền nợ vào ô B3, lãi suất vay vào ô B4. Chương trình sẽ tính ra số tiền phải góp hàng tháng trong ô B5.

Vay với lãi suất trên dư nợ giảm dần là tiền lãi sẽ giảm dần sau mỗi kỳ bạn trả góp. Ví dụ bạn trả góp hàng tháng thì mỗi tháng trả góp bạn phải trả toàn bộ lãi trong tháng qua và trả một phần nợ gốc; tháng sau số tiền lãi giảm xuống do gốc đã giảm một phần và bạn trả được phần gốc nhiều hơn tháng trước.

Khác với dư nợ giảm dần là dư nợ ban đầu. Tiền lãi trong mỗi kỳ trả góp không giảm dần, do đó tiền gốc trả được trong mỗi kỳ cũng không tăng dần.

trở về trang Kế hoạch tài chính
Mọi ý kiến thảo luận xin ghi vào các trang: Twitter hoặc Facebook

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.