Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

TK M cố định

Dùng trang tính TK-M-cố định khi bạn cần biết phải để dành bao lâu để có đủ số tiền cần thiết cho việc mua TV, xe, nhà hay thứ gì khác. Ví dụ như bạn muốn mua xe hơi giá 500 triệu đồng, và bạn đã có 100 triệu đồng, mỗi tháng bạn để dành được năm triệu đồng, với lãi suất tiết kiệm hiện nay 14%/năm thì sau bốn năm bạn sẽ có đủ 500 triệu đồng.

Gõ số tiền bạn đã có vào ô B3, số tiền cần có vào ô B4, số tiền để dành được mỗi tháng vào ô B5, lãi suất tiết kiệm vào ô B6. Chương trình sẽ tính ra số năm bạn cần phải để dành để có đủ số tiền cần có.

Nếu bạn có thể vay tiền để mua ngay lúc này thì bạn có thể dùng trang tính Nợ-M-cố-định để tính xem bạn sẽ trả nợ trong bao lâu. Hoặc trang tính Nợ-T-cố-định để tính xem mỗi tháng bạn phải trả góp bao nhiêu tiền nợ.

trở về trang Kế hoạch tài chính
Mọi ý kiến thảo luận xin ghi vào các trang: Twitter hoặc Facebook

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.