Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

TK M cố định

Dùng trang tính TK-M-cố định khi bạn cần biết phải để dành bao lâu để có đủ số tiền cần thiết cho việc mua TV, xe, nhà hay thứ gì khác. Ví dụ như bạn muốn mua xe hơi giá 500 triệu đồng, và bạn đã có 100 triệu đồng, mỗi tháng bạn để dành được 5 triệu đồng, với lãi suất tiết kiệm hiện nay 14%/năm thì sau 4 năm bạn sẽ có đủ 500 triệu đồng.

Gõ số tiền bạn đã có vào ô B3, số tiền cần có vào ô B4, số tiền để dành được mỗi tháng vào ô B5, lãi suất tiết kiệm vào ô B6. Chương trình sẽ tính ra số năm bạn cần phải để dành để có đủ số tiền cần có.

Nếu bạn có thể vay tiền để mua ngay lúc này thì bạn có thể dùng trang tính Nợ-M-cố-định để tính xem bạn sẽ trả nợ trong bao lâu. Hoặc trang tính Nợ-T-cố-định để tính xem mỗi tháng bạn phải trả góp bao nhiêu tiền nợ.

trở về trang Kế hoạch tài chính
Mọi ý kiến thảo luận xin ghi vào các trang: Twitter hoặc Facebook